FIRESHOW

Precizně provedená a do detailu propracovaná vystoupení In Flamenus okouzlují diváky na různě zaměřených akcích po celé republice. Jako jedni z mála, v tomto žánru, se věnují scénickému provedení. Jsou obohacením každé akce a patří k absolutní špičce ve svém oboru."
— Zuzana Mainušová a Marta Seitlová Moravská umělecká agentura Brno

BEZPEČNOST

Díky našim mnohaletým zkušenostem a důkladným školením jsou naše představení bezpečná. Při respektování našich technických podmínek lze ohňovou show In Flamenus odehrát v naprosté většině interiérů. Máme mnoho variant vystoupení a jsme schopni se vejít téměř kamkoliv. Přizpůsobíme se Vám. Nemusíte se bát, nezapálili jsme ani Grandhotel Pupp, Pražský Hrad ba ani Karlštejn. Přesto prosíme, abyste si přečetli následující odstavce. Pokud si nejste čímkoli jisti, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme, pomůžeme. Od toho tu přeci jsme.

Pro vystoupení potřebujeme:

 • Ozvučení kvalitní aparaturou s obsluhou. 
 • Prostor pro vystoupení - minimální prostor je uveden u jednotlivých vystoupení.
 • Důstojnou, nejlépe zamykatelnou šatnu, ideálně i přístup k teplé vodě. 
 • Během vystoupení zachování pořádku v prostorách vystoupení.
 • Parkování pro 1 osobní automobil.

Pro ohňovou show v interiérech navíc potřebujeme:

 • Odstranění papírových dekorací, nafukovacích balónků apod. v blízkosti místa vystoupení. 
 • Vyřazení/vypnutí případných požárních hlásičů a kouřových čidel z provozu – nechceme přeci během vystoupení spustit planý poplach, alarm nebo nevyžádanou sprchu. 
 • Vypnutí vzduchotechnického zařízení po dobu vystoupení – tímto eliminujeme nebezpečí nasátí ohně.

Ke každému vystoupení přistupujeme zodpovědně a zajištění všestranné bezpečnosti je jednoznačnou prioritou. Spolupracujeme s profesionálními hasiči, jsme soudní a máme respekt. Během našich vystoupení nikdy nedošlo ke zranění diváka nebo poškození interiéru.

Pro nedůvěřivé – pročtěte si prosím naše reference 🙂

My pracujeme. Vy se bavte 🙂

Zde je několik pravidel, která při představení bez výjimek dodržujeme:

• Používáme směsi určené pro fireshow v interiérech. 
• Rekvizity i materiály pro interiér a exteriér jsou rozlišeny.
• Hořící rekvizita se nedostane do kontaktu s podlahou. Po ukončení produkce je hořící rekvizita okamžitě uhašena a až do ukončení celého vystoupení odložena tak, aby nedošlo k jejímu následnému či náhodnému vzplanutí a hoření.
• Na každé akci před vystoupením individuálně vyhodnocujeme technické zabezpečení prostoru (požární hlásiče, ventilaci apod.).
• Vozíme vlastní bezpečnostní a hasicí prostředky. Nikdy však nebylo nutné je použít.
• Jsme zkušení a opatrní, na všechna potenciální rizika Vás sami upozorníme.
• Školíme se u profesionálních hasičů.
• Spolupracujeme s profesionály.

Jako občané ČR samozřejmě ctíme právní řad naší země a při našich show dodržujeme tato pravidla a předpisy:

 

Bezpečnost a ochrana zdraví:

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozd. přepisů       
 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 379/2005 Sb. , o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění znění pozdějších předpisů

 

Požární ochrana  

 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci);
 • Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob podle zákona o požární ochraně č. 133/ 1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů § 5 odstavec- c ) dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

 

Hořlavé kapaliny

 • Ke všem hořlavým kapalinám jsou k dispozici Bezpečnostní listy.  Hořlavé kapaliny jsou bezpečně uloženy mino dosah diváků.
 • Pro první zásah jsou k dispozici hasicí spreje Pyrocool o obsahu 0,5 litru a hasící roušky.
 • Hasicí roušky zabrání přístupu vzduchu a zamezí hoření.
 • Pořadatelská služba - počet pořadatelů se odvíjí podle velikosti akce. Při větších akcích se vymezí prostor, kam mají diváci vstup zakázán.
 • Spolupráce s HZS ČR (hasiči profesionálové), JSDH (dobrovolní hasiči) a dalšími složkami IZS.
 • Tyto podmínky bezpečnosti a požární bezpečnosti se stanovují k zabránění vzniku požáru, k ochraně osob a majetku.

 

 

MÁTE ZÁJEM O NABÍDKU?